anybody attending Horizon 2020/Digital Agenda for Europe ICT 2013 Conference, Vilnius, 6-8 November 2013?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

anybody attending Horizon 2020/Digital Agenda for Europe ICT 2013 Conference, Vilnius, 6-8 November 2013?

rrodriguezIDIS
It would be great to meet XWiki guys/gals there!

Cheers!

Ricardo

--
Ricardo Rodríguez
Research Management and Promotion Technician
Technical Secretariat
Health Research Institute of Santiago de Compostela (IDIS)
http://www.idisantiago.es

Nota: A información contida nesta mensaxe e os seus posibles documentos adxuntos é privada e confidencial e está dirixida únicamente ó seu destinatario/a. Se vostede non é o/a destinatario/a orixinal desta mensaxe, por favor elimínea. A distribución ou copia desta mensaxe non está autorizada.

Nota: La información contenida en este mensaje y sus posibles documentos adjuntos es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario/a. Si usted no es el/la destinatario/a original de este mensaje, por favor elimínelo. La distribución o copia de este mensaje no está autorizada.

See more languages: http://www.sergas.es/aviso_confidencialidad.htm
_______________________________________________
users mailing list
[hidden email]
http://lists.xwiki.org/mailman/listinfo/users
--
Ricardo Rodríguez
Research Management and Promotion Technician
Technical Secretariat
Health Research Institute of Santiago de Compostela (IDIS)
http://www.idisantiago.es